Tijdbeeld
2 afbeeldingen.

Inleiding

aanleiding en doel
Voor de historische boerderij gelegen aan Dortherdijk 2 in Joppe worden momenteel plannen ontwikkeld voor herbestemming, verduurzaming en restauratie. De boerderij heeft geen monumentenstatus en is al geruime tijd buiten bedrijf. De identiteit van deze plek wordt voor een groot deel bepaald door de geschiedenis van dit erf en de bewaard gebleven gebouwen. Deze historie vormt voor de eigenaren een belangrijke inspiratiebron in de voorbereiding van de verbouwingsplannen. Op dit moment is echter weinig bekend over de bouwgeschiedenis van de boerderij. Aan ARCX is gevraagd om een bouwhistorische verkenning met waardestelling uit te voeren dat inzicht moet geven in de bewaard gebleven historische structuur en de daarin te onderscheiden tijdlagen. Aan de hand van de resultaten daarvan kan vervolgens een afweging gemaakt worden welke cultuurhistorische waarden behouden kunnen worden. 

plan van onderzoek
Het onderzoek heeft plaatsgevonden conform de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek van april 2009 en i.s.m. Belfort Bureau voor Cultuurhistorie en Monumenten uit Doetinchem. Het onderzoek was opgebouwd uit een aantal onderdelen. Allereerst is een inventarisatie gemaakt van de relevante en direct beschikbare gegevens uit de literatuur en uit archieven. Aan de hand hiervan is een bezoek gebracht aan het Erfgoedcentrum Zutphen. Tegelijkertijd zijn kadastrale hulpkaarten via het Kadaster en ander topografisch kaartmateriaal verzameld. Vervolgens is de boerderij op locatie onderzocht, waarbij op grond van zichtbare bouwsporen de verschillende veranderingen en verbouwingen gedocumenteerd zijn. Het veldwerk heeft plaatsgevonden op 25 juni 2020 en had het karakter van een bouwhistorische verkenning. Er is geen destructief onderzoek uitgevoerd. Voor het maken van reconstructietekeningen en een plattegrond is dankbaar gebruik gemaakt van de handmatige opmeting van de aanzichten van de boerderij die door de eigenaar is vervaardigd. 

beperkingen
Vanwege de constructieve staat van de vloeren waren de zolder boven de karnkamer, de zolder boven de voormalige heerd en het voorste stuk van de noordelijke hilde zeer beperkt toegankelijk. De zuidelijke kelder stond ten tijde van het onderzoek onder water. De verschillende bijgebouwen zijn globaal bekeken, maar zijn, mede vanwege een recentere oorsprong, niet verder onderzocht. 

digitale rapportage
Alle gegevens zijn chronologisch geordend en digitaal gepresenteerd in opeenvolgende vensters in de tijdlijn op www.tijdbeeld.com. De directe link naar de rapportage is: http://www.tijdbeeld.com/project/dortherdijk-2
Hoewel via de website een PDF-bestand van alle informatie gegenereerd kan worden, is dit hoofdzakelijk bedoeld als archieffunctie. Tekst en afbeeldingen zijn optimaal te bekijken via de website. 

7 afbeeldingen.

situering 
De boerderij is gelegen in de gemeente Lochem, ten zuidoosten van de dorpskern van Joppe en is gesitueerd op een ruim erf aan de westzijde van de Dortherdijk. Tussen de Dortherdijk en het dorp ligt het landgoed ’t Joppe. Het bestrate erf is bereikbaar via een inrit vanaf de Dortherdijk, met aan de voorzijde een moderne woning, een varkensschuur en een moderne kapschuur. De boerderij zelf ligt een stuk terug op het erf en is met het bedrijfsgedeelte georiënteerd op de Dortherdijk.