Tijdbeeld
1 afbeelding.

Introductie

objectgegevens:
Adres: Zandbergstraat 5
Postcode: 6981 DN Doesburg
XY coördinaten: 206.450, 447.616
Status: Gemeentelijk monument
Onderzoek: Bouwhistorische verkenning met waardestelling
Functie: woning
Bouwjaar: XVIIa
Architect: onbekend

aanleiding 
Op dit moment maken de eigenaren van het gemeentelijke monument Zandbergstraat 5 in Doesburg plannen voor een verbouwing/herbestemming van dit huis. Vanwege de gemeentelijke monumentenstatus van het pand is aan ARCX de opdracht gegeven om een bouwhistorische verkenning met waardestelling uit te voeren. Het bouwhistorisch onderzoek geeft inzicht in de hoofdlijnen van de bouwgeschiedenis, de bewaard gebleven historische structuur en de aanwezige cultuurhistorische waarden. Aan de hand van de resultaten kan bepaald worden waar ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen en welke cultuurhistorische waarden bij toekomstige veranderingen in het geding kunnen zijn. 

plan van onderzoek
Het onderzoek heeft plaatsgevonden conform de Richtlijnen Bouwhistorisch onderzoek van april 2009. Het onderzoek was opgebouwd uit een aantal onderdelen. Allereerst zijn de relevante en beschikbare gegevens uit de literatuur en archieven geraadpleegd. In de verschillende digitale beeldbanken zijn historische afbeeldingen en (kadastrale) kaarten verzameld. 

Vervolgens is het gebouw op locatie onderzocht, waarbij op grond van de vormgeving van het exterieur, de afwerking van het interieur en de zichtbare bouwsporen, de belangrijkste veranderingen en verbouwingen gedocumenteerd zijn. Het gebouw is bezocht op donderdag 22 juni 2023. Er is geen destructief onderzoek uitgevoerd.  

digitale rapportage
De onderzoeksresultaten zijn vastgelegd en gepresenteerd via de website TIJDBEELD. Op www.tijdbeeld.com zijn alle gegevens chronologisch geordend en digitaal gepresenteerd in opeenvolgende vensters in de tijdlijn en voorzien van een waardering. De directe link naar de rapportage is: https://www.tijdbeeld.com/project/zandbergstraat-5

De rapportage blijft voor onbepaalde tijd via de website ontsloten. Hoewel via de website (downloads) een PDF-versie van het rapport gegenereerd kan worden, is dit hoofdzakelijk bedoeld als archieffunctie. Tekst en afbeeldingen zijn optimaal te bekijken via bovenstaande link. 

situering
De Zandbergtraat vormt de oostelijke begrenzing van de veertiende-eeuwse uitbreiding van de stad. Zandbergstraat 5 is het linker deel van een breed huis dat opgedeeld is in twee woningen. De geschakelde woningen zijn samengevoegd onder een dwars geplaatst zadeldak.

4 afbeeldingen.

beschrijving
Het pand is gebouwd op een rechthoekige plattegrond en telt één bouwlaag; naast een begane grond bevat het pand een kelder, een zolder en een vlieringzolder. De bakstenen voorgevel is ingedeeld met rechts de voordeur onder een bovenlicht en links daarvan twee vensters met een vast kalf en ramen met een roedeverdeling. De gevel wordt afgesloten met een goot op klossen. 
De linker zijgevel heeft de vorm van een tuitgevel met vlechtingen waarvan de top boven de goot van de linker belending uitsteekt.
Van  de achtergevel bleef alleen de zolderborstwering bewaard. Aan de achterzijde staat op de begane grond over de volledige breedte een aanbouw met een plat dak. De kelder beslaat het voorste deel van de plattegrond en is voorzien van een dek van ter plaatse gestort gewapend beton. De begane grond is ingedeeld met aan de voorzijde een ongedeelde ruimte en in de aanbouw een keuken en een slaapvertrek. Op de zolder is de kapconstructie volledig in het zicht, deze is opgebouwd uit gestapelde dekbalkgebinten die de flieringen ondersteunen waar de daksporen tegen rusten.

Voor actuele tekeningen van het huis wordt verwezen naar de opmetingstekeningen door Architectuur Studio  Wezenberg, projectnr 422 die ook via de knop 'Downloads' te raadplegen zijn.