Tijdbeeld
4 afbeeldingen.

Waardering

samenvatting van de bouwgeschiedenis
De onderzochte huizen Korte Hofstraat 4, 6 en 8 dateren in oorsprong uit de late middeleeuwen. Mogelijk werd nummer 4 in 1645 ingrijpend verbouwd of geheel vernieuwd. Nummer 6 ontstond in haar huidige vorm in de achttiende eeuw en nummer 8 bezit op de verdiepingen nog een indeling die past bij een ingrijpende verbouwing die omstreeks het midden van de negentiende eeuw plaatsvond. Vanaf 1870 werden de huizen door de familie Nuy-Dekker samengevoegd, die vervolgens de winkels op de begane grond uitbreidde en meerdere malen liet verbouwen.
Bij een grote verbouwing in 1901 werden de huisnummers 6 en 8 samengevoegd en kreeg nummer 6 een plat dak.
Tegen het rechter dakschild van nummer 8 plaatste men kort na de Tweede Wereldoorlog  een grote dakkapel waarin twee duivenhokken ondergebracht werden.  Kort na 1964 verwijderde men het lessenaardak van nummer 4 waarbij het platte dak van nummer 6 doorgetrokken werd.

4 afbeeldingen.

waardering
Het onderzoek heeft op hoofdlijnen de ruimtelijke ontwikkeling van het complex inzichtelijk gemaakt. Deze is schematisch weergegeven op dateringstekeningen. Om richting te kunnen geven aan het transformatieproces is in het verlengde hiervan op een ondergrond die samengesteld is uit twee verschillende opmetingen door middel van kleurcodes ook de waardering weergegeven.

De cultuurhistorische waardering is volgens de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek onderverdeeld in een aantal deelwaardestellingen: algemene historische waarden en waarden vanuit de gebruikshistorie, ensemblewaarden en stedenbouwkundige waarden, architectuurhistorische waarden en bouwhistorische waarden. Elk van deze deelwaarden wordt getoetst aan de hand van de criteria gaafheid (authenticiteit) en zeldzaamheid. Daarnaast zijn zowel de bouwfasering als de waardestelling visueel gepresenteerd op ingekleurde plattegronden van de huizen. De afgebeelde plattegronden zijn tevens in hogere resolutie te downloaden via de knop ‘Downloads’. De tekeningen dienen in samenhang met de tekstuele waardestelling bekeken te worden.

Blauw: hoge monumentwaarde, van cruciaal belang voor de structuur en/of de betekenis van het object.

Groen: positieve monumentwaarde, van belang voor de structuur en/of de betekenis van het object.

Geel: indifferente monumentwaarde, van relatief weinig belang voor de structuur en/of de betekenis van het object.

Kruizen: monumentwaarden van balklaag of dakconstructie.

algemene historische waarden en waarden vanuit de gebruikshistorie
-    Korte Hofstraat 4, 6 en 8 zijn van algemeen historisch belang als onderdeel van de laat-middeleeuwse bebouwing binnen de ten noorden van de ringwalburg ontstane koopmansnederzetting. 
-    Korte Hofstraat 4, 6 en 8 zijn verder van belang vanwege de vestiging en groei van de kledingwinkel van de familie Nuy-Dekker vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw. Met name de indeling van de verdiepingen van de huisnummers 6 en 8 verwijst naar bewoning door verschillende leden van de familie Nuy-Dekker. 

ensemblewaarden (samenhang) en stedenbouwkundige waarden
-    Korte Hofstraat 4, 6 en 8 zijn van stedenbouwkundig belang als onderdeel van de aaneengesloten bebouwing aan de oostzijde van de Korte Hofstraat, Houtmarkt en Turfstraat waarvan de percelering zeer waarschijnlijk is ontstaan na de stichting van een nederzetting van kooplieden ten noorden van de ringwalburg in de twaalfde eeuw. 
-    De onderzochte huizen leveren vanwege hun vorm, schaal en situering een positieve bijdrage aan de ruimtelijke structuur en het stadsbeeld ter plaatse.

architectuurhistorische waarden
-    Korte Hofstraat 4, 6 en 8 zijn van architectuurhistorisch belang vanwege het in de achttiende en negentiende eeuw ontstane gevelbeeld aan de Korte Hofstraat. Hierbij moet met nadruk ook gewezen worden op de in het bouwhistorische onderzoek uit 2011 gesignaleerde hoge waarden die aan de huidige langgerekte winkelpui toegekend moeten worden.  De architectuurhistorische waarden van het interieur van nummer 4 zijn vrij beperkt omdat bij verschillende laat twintigste-eeuwse verbouwingen de gehele indeling verwijderd werd. Van nummer 6 bleef de historische bordestrap vanaf de begane grond naar de verdieping bewaard en verwijst de indeling en afwerking van de tweede verdieping naar de samenvoeging en verbouwing van de nummers 6 en 8 in 1901. Van nummer 8 bleef op de verdiepingen de in de negentiende eeuw gerealiseerde indeling, inclusief de (sobere) afwerking, paneeldeuren en trappen gaaf bewaard. 

bouwhistorische waarden
-    Korte Hofstraat 4, 6 en 8 zijn van bouwhistorisch belang vanwege de bewaard gebleven constructieve opzet van de laatmiddeleeuwse casco’s aan de straat. Hoewel niet alle onderdelen bij het onderzoek waargenomen konden worden bleven hiervan (naar verwachting) substantiële delen van de bouwmuren, het metselwerk van de voor- en achtergevels, de overwelfde kelders van de nummers 4 en 6 en de verdiepingsbalklagen bewaard. 
-    Korte Hofstraat 8 is verder bouwhistorisch van belang vanwege de bewaard gebleven hergebruikte veertiende-eeuwse daksporen in het voorste en het noordelijke dakschild.
-    De huizen hebben een sterke bouwhistorische gelaagdheid die bij het onderzoek maar ten dele waargenomen, herkend en inzichtelijk gemaakt kon worden. Omdat naar verwachting veel relevante bouwsporen nog schuilgaan achter vloer-, wand-  en plafondafwerkingen is de (vermoedelijk vrij complexe) bouwgeschiedenis van Korte Hofstraat 4, 6 en 8 in de huidige situatie maar beperkt afleesbaar. 
 

aanbevelingen
Omdat het onderzoek van met name de vloeren, bouwmuren en binnendeuren van de tweede verdieping van nummer 6 zeker nog geen compleet historisch beeld heeft opgeleverd, is het aan te bevelen om bij nieuwe bouwkundige ingrepen eerst te onderzoeken of hierbij geen historische bouwsubstantie en/of belangrijke bouwsporen betrokken zijn. Dit kan door voorafgaand aan de werkzaamheden op specifieke plekken voldoende kijkgaten in plafonds en of vloeren te maken of door afwerkingen gecontroleerd te verwijderen.  
Verder was tijdens het onderzoek de hoogste verdieping van Korte Hofstraat 4 niet toegankelijk en kon deze ruimte slechts via een hoog venster beperkt waargenomen worden. Met een aanvullende waarneming kan het bestaande bouwhistorische beeld van dit huis gecompleteerd worden. 
Als laatste moet opgemerkt worden dat de beschikbare bouwkundige opmetingen van de plattegronden van de huizen niet compleet zijn en dat aanzichten en doorsneden (nog) ontbreken.